Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Zboží v akci !

naše cena 400,00 Kč (16,80 Euro)
naše cena 660,00 Kč (27,72 Euro)

Nejprodávanější

naše cena 230,00 Kč (9,66 Euro)
naše cena 330,00 Kč (13,86 Euro)
naše cena 112,00 Kč (4,70 Euro)

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a reklamační podmínky Lvhair

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.lvhair.cz/ Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a provozovatele, kterým je firma LVHAIR (Petr Veselý). -http://www.lvhair.cz/, se sídlem Vacenovice 69606, IČO:03444325. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami a že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v obvyklém dodacím termínu (do 14dnů). V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme (ani na toto dopředu neupozorní dodavatele), vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek.Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit náklady na přepravu a nebo na uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, o dodávce zboží, které spotřebitel z obalu vyňal, či použil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit – v případě produktů – vlasové kosmetiky – z hygienických důvodů použité. Spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí plnění a i bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího nepoškozené a pokud možno v neporušeném obalu, a v případě produktů – vlasové kosmetiky – z hygienických důvodů nepoužité. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. V případě, že zboží bylo použito a došlo již k částečnému opotřebení (v případě parfémů např. K vypotřebování nepřiměřeného množství obsahu nádobky apod.), prodávající je oprávněn vypočíst škodu a náklady s tím související a tuto škodu započte oproti kupní ceně a kupní cenu poníženou o tuto částku spotřebiteli vrátí. K zásilce, v níž spotřebitel v zákonné lhůtě vrací zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, popřípadě musí být vznik kupní smlouvy hodnověrně prokázán jiným způsobem.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížené o částku vzniklé škody - viz výše), na jím udané číslo bankovního účtu, adresu bydliště, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. V případě, že spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy z jiného, než zákonného důvodu a prodávající na jeho návrh přistoupí, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s tím souvisejících. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení (to vše do částky 250 Kč) a dále dopravné. Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí zásilky mu bude odeslána faktura na poštovné. Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem bez závažných důvodů vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

Storno objednávky ze strany dodavatele - a to v případě nepředložených okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit si dodavatel vyhrazuje právo objednávku stornovat.

Termín dodání

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u běžného zboží je termín dodání většinou do 5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud budou některé produkty dlouhodobě nedostupné, budeme se Vám snažit nabídnout alternativní zboží.

Doprava a platba zboží

Zboží dodáváme na dobírku cena 50 kč, přepravní společností po celé ČR, zboží zaplatíte řidiči v hotovosti při předání zboží .

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú: 1136339016/3030 air bank. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Ceny dopravného Česká Republika:

pro zakázky do 2500,-Kč na dobírku účtujeme dopravné 99Kč. Zásilky nad 2500Kč zasíláme zdarma - uvedené ceny jsou včetně DPH 21%. Objednávky do ČR fakturujeme pouze v měně CZK.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. O případné změně ceny bude kupující informován, ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku.

Záruka

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití), pokud se jedná o profesionální využití (podnikání) je záruční doba 6 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým u

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele. Dopravu zboží k prodávajícímu nebo do servisu hradí kupující.

Původní balení zboží : Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma Lvhair s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Opotřebení zboží : Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma Lvhair s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.žíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Přiložená faktura slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace

Jak postupovat při reklamaci

Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží.

Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.Reklamované zboží musí být čisté a suché.

Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u firmy Lvhair dokladem o nákupu (fakturou).

V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu nebo vyplňte reklamační formulář.Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu.

Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.Pokud vada není odstranitelná, zboží bude vyměněno za nové.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůte. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu, číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (je to pro rychlejší komunikaci a vyřízení odstoupení).
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání." V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník vrátí nebo nahradí dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy: Odstoupení od smlouvy.doc

Právo odstoupit od smlouvy


Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost, se sídlem, identifikační číslo:, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.Ochrana osobních dat

Zaregistrováním, nebo objednáním v internetovém obchodě http://www.lvhair.cz/ dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení kupujících nabídkou internetových obchodů provozovatele, tj. lvhair.cz ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na email či poštovní adresu. V případě žádosti zákazníka zaslané na email: budou veškeré osobní údaje okamžitě trvale odstraněny z databáze int. Obchodu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámc své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost

Společnost LVHAIR upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění .http://www.lvhair.cz/ ani její provozovatel firma LVHAIR (Petr Veselý) nenesou vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.Elektronická evidence tržebPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.Upozorňujeme naše zákazníky, že přepravce NENÍ náš zaměstnanec a my nemůžeme nijak ovlivnit jeho jednání. Toto se týká zejména domluvy v hodině doručení zásilky, případně jeho telefonickém avízu předem (i když to vždy připíšeme do poznámek pro dopravce). Pokud jste nebyly spokojeni s jednáním řidiče, je nutné se vždy obrátit na daný dispečink nebo vedoucího Vaší dodací pošty. 

MGQ4ZjA4